Γιατί μια Σύμπραξη;

Γιατί μια Σύμπραξη;

 

isxys en ti enosi

Η Σύμπραξη Παράκτιων ζωνών & Νήσων είναι συλλογική ενέργεια φορέων της Περιφέρειας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση των περιοχών αυτών.
Γεωγραφικά απλώνεται σε όλη την Περιφέρεια και κλαδικά περιλαμβάνει κάθε παραγωγική, δραστηριότητα.
Το σχήμα αυτό εκφράζει δυνητικά συλλογικές κατευθύνσεις σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή, Περιφερειακή και Εθνική αναπτυξιακή στρατηγική προωθώντας ενδιαφέρουσες και υποσχόμενες πρωτοβουλίες.

 Περιλαμβάνει κάθε παραγωγική δραστηριότητα/κλάδους όπως:

 • αλιευτικός,
 • αγροτικός,
 • τουριστικός,
 • μεταποιητικός
 • μεταφορών,
 • χονδρικού & λιανικού εμπορίου,
 • Δημιουργικής Βιομηχανίας
 • Κατάρτισης, εκπαίδευσης και έρευνας,
 • Έργων δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος με εστίαση προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού ιστού

Προσδοκία είναι στις περιοχές αυτές να:

 
Α. γίνουν αποτελεσματικά βήματα βιώσιμης οικονομίας, μέσω:

 • διαφοροποίησης τουριστικού προϊόντος & επέκταση του τουρισμού εμπειρίας
 • εξάλειψης της φτώχειας/ αύξησης των θέσεων εργασίας
 • βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας
 • ενίσχυσης επαγγελματικών προσόντων
 • ανάπτυξης του θαλάσσιου δυναμικού
 • ενίσχυση της ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος

Β. «καινοτομήσουν» σε όρους αντιμετώπισης των Διατοπικών και Υπερτοπικών προβλημάτων με:

 • σύσταση & δημιουργία θεματικών δικτύων
 • ανάπτυξη & μεταφορά της έρευνας & τεχνολογίας
 • συνεργασία με ερευνητικά & Παν/κά Ιδρύματα

Γ. ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή τους με την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

 • ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
 • προώθηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • ενθάρρυνση δημιουργικών δραστηριοτήτων

Ποια η προτεινόμενη νομική μορφή της σύμπραξης;

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΚΕ)

Οι αρχές που θα την διέπουν:

 • Αντιπροσωπευτικότητα στη συμμετοχή
 • Διαφάνεια στη διαχείριση
 • Αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή δράσεων
 • Δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων
 • Ευελιξία ανταπόκρισης στις προδιαγραφές και προσαρμογές του έργου

Πλεονεκτήματα της σύμπραξης Paraction είναι:

 • Ανάληψη στοχευμένων δράσεων,
 • Ευέλικτο οργανωτικό σχήμα,
 • Συλλογική εκπροσώπηση,
 • Αντιπροσώπευση της γεωγραφικής έκτασης,
 • Πολυκλαδική ταυτότητα
 • Ανοικτή στις προτάσεις και πρωτοβουλίες