ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Πηγή χρηματοδότησης Α΄ φάσης

 • Ιδία κεφάλαια συμμετεχόντων φορέων
 • Τεχνική Βοήθεια Συλλογικών φορέων

Πηγή χρηματοδότησης Β΄ φάσης

 • Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 • ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ή Ταμείο Συνοχής
 • ΕΔΕΤ

 

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ/ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

 • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΠ)
 • Επιχειρησιακό Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας
 • Επιχειρησιακό Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΑΕΚ)
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Επιχειρησιακό Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ/ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

 • Διασυνοριακά
 • Εδαφικής συνεργασίας

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ/ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ
Ενδεικτικά:

 • Ορίζοντας 2020
 • LIFE
 •  Erasmus+
 • Risc
 • Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη
 • ELENA
 • Jessica
 • Jeremie,
 • COSME / SME’s
 • Δημιουργική Ευρώπη
 • EaSI, κ.α.

 

Η προτεινόμενη Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων αποτελεί βασικότατο χρηματοδοτικό εργαλείο στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, αποτελεί πρόταση ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές και στις νήσους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα αλλά και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Η προσέγγιση αυτών πρέπει να γίνει με συλλογικό τρόπο έτσι ώστε οι δυνατότητες να μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν και οι αδυναμίες να επιλυθούν.